منبغ تغذیه قفل های دیجیتال میلر چیست؟

تمامی قفلهای دیجیتال میلر از 4 الی 8 عدد باطری قلمی تغذیه می کنند ؛ که با میانگین 25 مرتبه عبور و مرور در یک روز، تا یکسال نیاز به تعویض باتری نیست