آیا قفل های دیجیتال میلر دارای ریموت کنترل هستند؟

مدل های متنوعی در بین قفل های دیجیتال میلر وجود دارد که در این بین دو مدل ریموتی عرضه شده 

 MI-310R   : این مدل اختصاصی ریموتی است       

  MI-6000YS    : این مدل قابلیت ریموتی شدن دارد